Obchodní podmínky

Martin Duspiva

IČO: 075 10 403

se sídlem K Mostu 82, 330 02, Dýšina – Nová Huť

(dále též jen „prodávající“ či

„zprostředkovatel“)

Tyto obchodní podmínky (dále též „OP“) blíže vymezují
a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy
o koupi použité věci anebo smlouvy o zprostředkování koupě použité věci uzavřené
mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem. Veškeré smluvní
vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní
stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené smlouvou anebo těmito obchodními
podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), jinak občanským zákoníkem.

 

I. Vymezení pojmů

Prodávajícím
je pro účely těchto OP pan Martin Duspiva, IČ: 075 10 403, provozující
svoji obchodní činnost pod obchodní značkou FRČÍTOZDE, je-li předmětem smlouvy
prodej/koupě použité věci, zpravidla osobního motorového vozidla.

Zprostředkovatelem
je pro účely těchto OP pan Martin Duspiva, IČ: 075 10 403 provozující
svoji obchodní činnost pod obchodní značkou FRČÍTOZDE, je-li předmětem smlouvy
zprostředkování koupě použité věci, zpravidla osobního motorového vozidla.

Prodávající/zprostředkovatel (dle povahy předmětu
smlouvy) při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své běžné podnikatelské
činnosti.

Kupujícím
je pro účely těchto OP každý zákazník prodávajícího, který uzavře
s prodávajícím kupní smlouvou o koupi použité věci.

Zájemcem
je pro účely těchto OP každý zákazník zprostředkovatele, který uzavře se
zprostředkovatelem smlouvu o zprostředkování koupě použité věci.

Spotřebitelem je
pro účely těchto OP fyzická osoba, a to kupující či zájemce, který při
uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské
činnosti.

Spotřebitelskou
smlouvou
se pro účely těchto OP rozumí každá kupní smlouva o
koupi použité věci anebo smlouva o zprostředkování koupě použité věci uzavřená
mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a spotřebitelem.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající/zprostředkovatel sděluje tímto ve smyslu §
1811 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, že:

1. Aktuální telefonní číslo, adresa pro doručování
elektronické pošty a další kontaktní údaje jsou uveřejněny na internetové
stránce prodávajícího/zprostředkovatele www.frcitozde.cz.

2. Předmětem koupě dle smlouvy o koupi použité věci je
zpravidla osobní motorové vozidlo dle výběru kupujícího, nedohodnou-li se
smluvní strany v individuálním případě jinak; předmětem zprostředkování
dle smlouvy o zprostředkování koupě použité věci je zpravidla koupě použitého
osobní motorové vozidlo dle specifikace zájemce, nedohodnou-li se smluvní
strany v individuálním případě jinak. Bližší specifikace předmětu koupě je
v každém případě ujednána individuálním v příslušné smlouvě uzavřené
mezi smluvními stranami.

3. Cena předmětu koupě anebo cena služeb za
zprostředkování smlouvy o koupi použité věci je v každém případě ujednána
individuálním v příslušné smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami, a to
včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.

4. Platby se provádějí zpravidla v hotovosti při
předání předmětu koupě kupujícímu/zájemci anebo v bezhotovostní platbou na
účet prodávajícího/zprostředkovatele uvedený v příslušné smlouvě
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dle dohody obou smluvních.
Místem plnění je zpravidla s prodávajícího na adrese K Mostu 82, 330 02, Dýšina – Nová
Huť, nedohodnou-li se smluvní strany v individuálním případě jinak.

5. V případě smlouvy o koupi použité věci nebudou
náklady na dodání věci účtovány. V případě smlouvy o zprostředkování koupě
použité věci budou zájemci účtovány výhradně náklady na dodání věci do místa
plnění v rozsahu a v jednotkových cenách sjednaném individuálně ve smlouvě
o zprostředkování koupě použité věci. Žádné další dodatečné náklady nebudou
účtovány.

6. Práva
kupujícího/zájemce z vadného plnění se řídí příslušnou smlouvou, těmito OP
a obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zák.č. 89/2012
Sb., v platném znění, občanským zákoníkem, pro prodej/zprostředkování
prodeje použité věci. S ohledem na charakter předmětu koupě neposkytuje
prodávající/zprostředkovatel na poskytnuté plnění záruku za jakost nad rámec
zákonem stanovené odpovědnosti za vady. Práva z vadného plnění je nutné
uplatnit v souladu s reklamačním řádem stanoveným těmito OP a
zákonem.

7. Smlouva o zprostředkování koupě použité věci se
zpravidla uzavírá na dobu určitou individuálně ujednanou mezi
zprostředkovatelem a zájemcem ve smlouvě. Pro případ kupní smlouvy o koupi
použité věci se doba trvání nestanovuje.

8. Ust. § 1811 odst. 2 písm. h) a i) občanského
zákoníku se na smluvní vztahy mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a
kupujícím/zájemcem neuplatní.

9. Veškeré spory mezi prodávajícím/zprostředkovatelem
a kupujícím/zájemcem budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy. Prodávající/zprostředkovatel
se zavazuje přednostně usilovat o mimosoudní vyřešení sporu s kupujícím/zájemcem,
pokud jej tento neodmítne. Mimosoudní řešení sporu probíhá osobním jednáním
mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem, nebo písemně, a to
dle volby kupujícího/zájemce. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012
Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994
Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a
nevylučuje ani neomezuje oprávnění každé ze smluvních stran obrátit se s
uplatněním svých nároků na soud.

10. V případě spotřebitelského sporu ze smlouvy mezi
prodávajícím/zprostředkovatelem a spotřebitelem, který se nedaří vyřešit
vzájemnou dohodou, je spotřebitel ve smyslu § 14 zák. č. 634/1992 Sb. oprávněn
podat návrh na mimosoudní řešení sporu (ADR) k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR,
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: http://adr.coi.cz,
e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může
rovněž využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online zřízenou
Evropskou komisí a dostupnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11. Smlouvy uzavírané mezi
prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem nejsou uzavírány distančním způsobem. Nevymíní-li si jinak
kupující/zájemce, uskutečňují se veškerá jednání mezi smluvními stranami
v sídle prodávajícího/zprostředkovatele, nebo v jiné jeho provozovně,
bude-li zřízena a kupující/zájemce o tom včas informován prostřednictví
internetové stránky www.frcitozde.cz.

 

III. Dodání předmětu koupě

1. Nedohodnou-li se dodatečně smluvní strany jinak,
dodá prodávající/zprostředkovatel kupujícímu/zájemci předmět koupě, a to i
v případě zprostředkování koupě použité věci, do místa plnění, kterým je provozovna
prodávajícího/zprostředkovatele. Náklady na dodání předmětu koupě do místa
plnění nese v případě kupní smlouvy prodávající a v případě
zprostředkování koupě použité věci zájemce, a to v rozsahu sjednaném ve
smlouvě o zprostředkování koupě použité věci, nedohodnou-li se dodatečně
smluvní strany jinak.

2. O předání předmětu koupě kupujícímu/zájemci bude
mezi smluvními stranami vždy sepsán písemný předávací protokol, v němž
smluvní strany zejména zaznamenají specifikaci předmětu koupě, stav tachometru,
příslušenství předmětu koupě a případné vady předmětu koupě vytčené
kupujím/zájemcem při převzetí předmětu koupě. Prodávající/zprostředkovatel se
k takto vytčeným vadám vyjádří v předávacím protokole nebo si vyhradí
lhůtu nikoliv delší než 30 dnů pro takové vyjádření. Kupující/zájemce podpisem
předávacího protokolu bere na vědomí, že předmět koupě je věc použitá a že jeho
technický stav odpovídá stáří a míře používání a opotřebení, kterou má věc ke
dni převzetí. K později uplatněným vadám lze přihlížet jen, pokud se jedná
o vady skryté, za jejichž existenci prodávající/zprostředkovatel odpovídá dle
obecně závazných právní předpisů pro prodej použité věci.

3. Prodávající/zprostředkovatel nenese odpovědnost a
není v prodlení se splněním svých závazků z příslušné smlouvy v důsledku a
po dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc se pro účely těchto OP považují
zejména, nikoliv však výhradně, živelné katastrofy, stávky, dopravní nehody a
nepříznivé klimatické podmínky.

5. Nebezpečí škody na věci předchází z prodávajícího/zprostředkovatele
na kupujícího/zájemce protokolárním převzetím předmětu koupě, bez ohledu na
skutečnost, zda se tak stalo v místě plnění nebo v jiném místě dle
dohody smluvních stran. Ustanovení obecně závazných právních předpisů o
prodlení věřitele tím nejsou dotčena.

 

IV. Reklamační řád

1. Kupující/zájemce je povinen vytknout zjevné vady předmětu
koupě při převzetí. Skryté vady je kupující/zájemce povinen vytknout prodávajícímu/zprostředkovateli
bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti
zjistit měl a mohl. Pro účely těchto OP se má za to, že vada plnění byla bez
zbytečného odkladu vytčena v případě, že ji kupující/zájemce oznámil prodávajícímu/zprostředkovateli
nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy se kupující/zájemce o vadě
dozvěděl anebo dozvědět mohl a měl při náležité pozornosti, nejpozději však do
jednoho roku ode dne převzetí předmětu koupě. Zároveň je zájemce/kupující povinen
na své vlastní náklady doručit prodávajícímu/zprostředkovateli reklamovaný
předmět koupě k posouzení oprávněnosti reklamace a jejímu vyřízení.

2. Oznámení dle odst. 1 tohoto Reklamačního řádu musí
obsahovat:

a) jméno, příjmení a adresu kupujícího/zájemce,

b) specifikaci smlouvy, na jejímž základě předmět
koupě nabyl,

c) specifikaci uplatňované vady tak, aby nebyla
zaměnitelná s jinou,

d) informaci o tom, zda se jedná o vadu zjevnou nebo
skrytou a odstranitelnou či neodstranitelnou,

e) skutečnosti rozhodné pro posouzení včasnosti
uplatnění vady,

f) nárok uplatňovaný z této vady,

g) datum a vlastnoruční podpis kupujícího/zájemce,
je-li vada uplatněna písemně nebo prostřednictvím reklamačního protokolu prodávajícího/zprostředkovatele.

3. Kupující/zájemce tímto výslovně souhlasí s tím, že prodávající/zprostředkovatel
je oprávněn reklamaci bez dalšího odmítnout, nebude-li oznámení o vytčení vad a
reklamovaný předmět koupě doručen prodávajícímu/zprostředkovateli ve lhůtě
uvedené v odst. 1 tohoto Reklamačního řádu a/nebo nebude-li splňovat podmínky
dle odst. 2 tohoto Reklamačního řádu. Nároky kupujícího/zájemce z předmětné
vady v takovém případě zanikají.

4. Prodávající/zprostředkovatel je povinen vyřídit
reklamaci nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů ode dne jejího oznámení. O výsledku
reklamačního řízení je prodávající/zprostředkovatel povinen v této lhůtě kupujícího/zájemce
informovat.

5. Prodávající/zprostředkovatel výslovně upozorňuje
kupujího/zájemce, že s ohledem na charakter předmětu koupě má
kupující/zájemce nárok výhradně na přiměřenou slevu namísto práva na výměnu
věci v souladu s ust. § 2171 občanského zákoníku.

6. Zprostředkovatel je oprávněn bez dalšího reklamaci
jako nedůvodnou odmítnout, nebude-li mu současně s vytčením vady vystavena
v písemné podobě plná moc opravňující zprostředkovatele k vyřízení
reklamace u třetí osoby, s níž zájemce kupní smlouvu zprostředkovanou zprostředkovatelem
uzavřel.

 

V. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou prodávajícím/zprostředkovatelem
uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o
ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb., v platném znění, jakož i
s nařízením GDPR. Zhotovitel nebude poskytovat osobní údaje prodávajícího/zájemce
získané v souvislosti s realizací smlouvy třetím osobám
s výhradou osob k tomu zmocněným ze zákona. Osobní údaje bude prodávající/zprostředkovatel
shromažďovat pouze na dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu příslušné smlouvy
a těchto OP. Účetní a daňové doklady obsahující osobní údaje bude prodávající/zprostředkovatel
uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou stanovenou zvláštním zákonem. Kupující/zájemce
akceptací těchto OP výslovně prohlašuje, že se zpracováním a shromažďováním
svých osobních údajů v databázi prodávajícího/zprostředkovatele v rozsahu,
v jakém je sdělil prodávajícímu/zprostředkovateli při uzavření příslušné
smlouvy, a za podmínek uvedených v tomto ustanovení, jakož i za podmínek stanovených
zákonem č. 110/2019 Sb., v platném znění, a nařízením GDPR, souhlasí. Osobní
údaje zákazníků jsou prodávajícím/zprostředkovatelem plně zabezpečeny proti
zneužití jak po stránce technické, tak po stránce organizační. Osobní údaje kupujícího/zájemce
je prodávající/zprostředkovatel oprávněn sdělit v nezbytně nutném rozsahu externím
dopravcům, je-li doprava mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a
kupujícím/zájemcem ujednána.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění
uveřejněném na internetových stránkách www.frcitozde.cz v sekci Obchodní
podmínky v den uzavření příslušné smlouvy a jsou nedílnou součástí smlouvy
uzavřené mezi prodávajícím/zprostředkovatelem a kupujícím/zájemcem. V případě
rozporu mezi vlastní smlouvou a těmito OP má přednost příslušná smlouva. V
případě rozporu mezi smlouvou včetně OP a právním řádem ČR vyvolaného zejména
změnou právního řádu ČR po dni účinnosti smlouvy a OP budou na právní vztahy
mezi smluvními stranami přímo aplikovány příslušné obecně závazné právní
předpisy ČR.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01.10.2019

……………………………………………………………………

(Doplnit jméno, příjmení a vlastnoruční
podpis)

Stáhnout

Zde si můžete stáhnout tyto podmínky v PDF